Doktoraty wdrożeniowe

Program Doktorat Wdrożeniowy Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany jest od 2017 roku. Celem programu jest korzystny dla obu stron rozwój współpracy między nauką a biznesem.

 • Program zakłada jednoczesną pracę doktoranta w przedsiębiorstwie i odpowiedniej jednostce naukowej pod nadzorem dwóch opiekunów merytorycznych – z ramienia przedsiębiorcy i uczelni.
 • Po nakreśleniu istotnego dla działalności przedsiębiorstwa problemu badawczego, staje się on przedmiotem badań doktoranta.
 • Doktorant przez cały okres pracy badawczej otrzymuje stypendium. Do czasu oceny śródokresowej wynosi ono 3450 zł. Po uzyskaniu pozytywnej oceny stypendium wzrasta do 4450 zł.
 • Dodatkowo, w związku z koniecznością zatrudnienia doktoranta przez przedsiębiorstwo na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego – otrzymuje on wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
 • Program kształcenia jest elastyczny, realizowany modułowo, tak aby umożliwić łączenie pracy zawodowej z pracą badawczą, jest to jedynie 112 godzin rocznie.

Czy wiesz że…

Doświadczenia innych państw pokazują, że osoby, które zrealizowały doktorat wdrożeniowy osiągają wyższe dochody od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

Jak przystąpić
do programu

– krok po kroku

Krok 1

Nawiązanie współpracy z jednostką z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Krok 2

Wybór promotora z Uczelni oraz ustalenie tematu pracy badawczej.

Krok 3

Podpisanie Umowy trójstronnej [wzór umowy].

Krok 4

Przygotowanie i złożenie I części wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki – [wzór wniosku] w terminie do dnia 31.05.2023 r, przy pomocy Działu Projektów.

Krok 5

Rekrutacja kandydata do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej [dowiedz się więcej].

Krok 6

Po uzyskaniu pozytywnych wyników rekrutacji – Przygotowanie i złożenie II części wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki – [wzór wniosku] w terminie do dnia 20.09.2023 r, przy pomocy Działu Projektów.

Krok 7

Rozpoczęcie kształcenia w MSD oraz realizacji projektu badawczego

Czy wiesz że…

Dla kandydatów do Programu Doktorat Wdrożeniowy przygotowaliśmy preferencyjne zasady rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej UM w Łodzi. Kandydaci zwolnieni są z pisemnego egzaminu z j. angielskiego, a punkty za osiągnięcia naukowe stanowią mniejszy procent całościowej oceny kandydata.

Program Doktoratów Wdrożeniowych to szereg korzyści dla realizujących go przedsiębiorstw:

 • Możliwość realizacji badań we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Dostęp do specjalistycznych laboratoriów i infrastruktury badawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Zwiększenie kompetencji specjalistów pracujących nad rozwiązaniem problemu badawczego.
 • Zbudowanie przewagi rynkowej.
 • Nawiązanie relacji z Uczelnią, dającej możliwość dalszej współpracy B+R.
 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (Dz.U. 2021 poz. 2105).

Czy wiesz że…

Doświadczenia zagranicznych firm realizujących doktoraty wdrożeniowe pokazują, że szybciej zwiększają one zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami. Posiadają one również wyższą aktywność patentową.

W Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi realizujemy aktualnie 13 doktoratów wdrożeniowych
dofinansowanych z Budżetu Państwa


W ramach II edycji programu prowadzimy prace w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk medycznych. Obecnie z firmą Roche Polska Sp. z o.o. realizujemy 3 doktoraty.

 1. „Monitorowanie chorób śródmiąższowych przy zastosowaniu telemedycyny w celu poprawy wyników leczenia i opieki nad pacjentem.”
 2. „Personalizacja terapii niewydolności serca w oparciu o ocenę farmakoekonomiczną i wykorzystanie cyfrowych rozwiązań technologicznych.”
 3. „Dynamika procesów nowotworowych – nowe metody obrazowania i leczenia raka jelita grubego i trzustki.”

Kwota dofinansowania: 511 560,00 zł
Całkowita wartość zadania: 511 560,00 zł

W ramach IV edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki farmaceutyczne. Obecnie z firmą Polfa Warszawa SA realizujemy 6 doktoratów.

 1. „Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych, służących do oznaczania analogów prostaglandyn i ich substancji pokrewnych, w ekologicznych jedno – i dwuskładnikowych kroplach do oczu, niezawierających konserwantów.”
 2. „Wpływ różnych czynników na oznaczenie dawki wziewalnej substancji aktywnych w lekach do inhalacji wziewnej.”
 3. „Wpływ składu formulacji wodnej na stabilność produktu leczniczego zawierającego cholekalcyferol.”
 4. „Optymalizacja procesów przygotowania formulacji produktów naskórnych z wykorzystaniem elementów QbD (Quality by Design)”
 5. „ Opracowanie czułych metod oznaczania substancji czynnych o niskiej dawce terapeutycznej i substancji pokrewnych w produktach leczniczych z wykorzystaniem wysokosprawnej i ultrasprawnej chromatografii cieczowej (HPLC/UPLC)"
 6. „Opracowanie i optymalizacja metody analitycznej służącej do oceny uwalniania substancji czynnej leku neuroleptycznego w formie proszku i rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu.”

Kwota dofinansowania: 1 944 464,12 zł
Całkowita wartość zadania: 1 944 464,12 zł

W ramach IV edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki farmaceutyczne. Obecnie z firmą Mabion realizujemy 2 doktoraty.

 1. „Opracowanie metod badawczych do oceny immunogenności rekombinowanych białek terapeutycznych w technologii mikroprzepływowej Gyrolab.”
 2. „Użyteczność metod spektrometrii mas w rozwoju i kontroli jakości leków biopodobnych na przykładzie terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych.”

Kwota dofinansowania: 648 154,72 zł
Całkowita wartość zadania: 648 154,72 zł

W ramach V edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki farmaceutyczne. Obecnie z firmą Mabion realizujemy 2 doktoraty.

 1. „Opracowanie metodologii wyboru platformy do testów analitycznych.”
 2. „Rozwój platformy do wyprowadzania linii nowotworowych z guzów litych.”

Kwota dofinansowania: 648 154,72 zł
Całkowita wartość zadania: 648 154,72 zł

W ramach V edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki medyczne oraz nauk o zdrowiu/nauki farmaceutczne. Obecnie z firmą Celon Pharma SA realizujemy 2 doktoraty.

 1. „Automatyzacja procesów ekspresji, oczyszczania i analiz selekcjonowanych metodami Phage Display scaffoldów białkowych (w tym formatów VHH, scFv i Fab) z wykorzystaniem wysokoprzepustowych narzędzi (HTS) w przemyśle farmaceutycznym, w celu przyspieszenia selekcji kandydatów typu Hit i Lead.”
 2. „Wykorzystanie metod opartych o technologię Phage Display do wysokoprzepustowej selekcji specyficznych innowacyjnych formatów skierowanych przeciwko celom zlokalizowanym na błonach komórkowych oraz w mikrośrodowisku nowotworów.”

Kwota dofinansowania: 648 154,72 zł
Całkowita wartość zadania: 648 154,72 zł

W ramach VI edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obecnie z firmą AllerGen Centrum Medycyny Spersonalizowanej realizujemy 1 doktorat.

„Wpływ infestacji Giardia lamblia na profil immunologiczny i parametry metaboliczne u pacjentów w wieku 40-65 lat.”

Kwota dofinansowania: 324 077,36 złCałkowita wartość zadania: 324 077,36 zł

W ramach VII edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obecnie z firmą SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE sp. z o.o. realizujemy 1 doktorat.

„Opracowanie narzędzia informatycznego do zrządzania ryzykiem związanym z produktem badanym w badaniach klinicznych, optymalizującego bezpieczeństwo uczestników, jakość pozyskanych danych oraz obniżenie kosztów.”

Kwota dofinansowania: 305 883,60 zł 

Całkowita wartość zadania: 305 883,60 zł 

W ramach VII edycji programu prowadzimy prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obecnie z firmą Mabion S.A. realizujemy 1 doktorat.

„Opracowanie i wdrożenie metody oceny czystości produktów biofarmaceutycznych.”

Kwota dofinansowania: 305 883,60 zł 

Całkowita wartość zadania: 305 883,60 zł 

Zapraszamy
do nawiązania
współpracy

Dział Projektów:

Katarzyna Danisz – tel. 887 860 560, email: katarzyna.danisz@umed.lodz.pl

Agnieszka Olszewska – tel. 42 272 54 43, email: agnieszka.olszewska@umed.lodz.pl

Międzynarodowa Szkoła Doktorska:

Aleksandra Czekalska – tel. 785 911 521, email: aleksandra.czekalska@umed.lodz.pl

Podziel się