Ocena śródokresowa

Tryb i Kryteria Oceny Śródokresowej w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej wprowadzonym uchwałą nr 289/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z późn. zm.(t.j. uchwała nr 72/2020 z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), przeprowadzana jest ocena śródokresowa doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 2. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego, w szczególności:
 • realizacja projektu badawczego i harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • teoretyczne podstawy pracy badawczej i metodologii prowadzanych badań naukowych;
 • stan zaawansowania pracy badawczej będącej podstawą rozprawy doktorskiej;
 • wymierne efekty pracy badawczej w postaci: konspektu rozprawy doktorskiej, ukończonych rozdziałów lub spójnych fragmentów rozprawy, opublikowanych lub złożonych do publikacji artykułów;
 • udział w konferencjach naukowych, szkołach letnich i zimowych, warsztatach, szkoleniach lub innych formach pogłębiających wiedzę i umiejętności w zakresie badanego tematu;
 • prezentacja wyników badań podczas krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 • staże odbywane przez doktorantów w renomowanych polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych;
 • aktywność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów badawczych lub grantów;
 1. Celem oceny śródokresowej jest  także ocena jakości opieki naukowej sprawowanej przez promotora lub promotorów.
 2. Ocenę śródokresową przeprowadza się w połowie okresu kształcenia określonego
 3. w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż do końca 5. semestru kształcenia.
 4. Harmonogram oceny śródokresowej ustala dyrektor Szkoły Doktorskiej. Harmonogram podaje się do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu.
 5. Podstawą  do przeprowadzenia oceny śródokresowej są:
 • indywidualny plan badawczy;
 • raport z realizacji indywidualnego planu badawczego, przygotowany przez doktoranta w języku polskim i angielskim, zaopiniowany przez promotora lub promotorów; raport doktorant składa do Komisji Ewaluacyjnej ds. Oceny Śródokresowej w formie papierowej i elektronicznej, za pośrednictwem dyrektora Szkoły Doktorskiej – w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 4; wzór raportu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
 • sprawozdania roczne doktoranta, złożone po pierwszym i drugim roku kształcenia;
 • ocena jakości opieki naukowej sprawowanej przez promotora lub promotorów; wzór oceny stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;
 • rozmowa oceniająca, podczas której doktorant przedstawia swoje osiągnięcia naukowe, związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 1. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Uniwersytetu.
 2. Niedostarczenie przez doktoranta dokumentów wymaganych do przeprowadzenia oceny śródokresowej lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do oceny śródokresowej w wyznaczonym terminie skutkuje negatywnym wynikiem oceny śródokresowej.
 3. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej, doktoranta skreśla się z listy doktorantów, na zasadach określonych w § 35Regulaminu Międzynarodowej szkoły Doktorskiej
 4. Ocenę śródokresową przeprowadza Komisja Ewaluacyjna ds. Oceny Śródokresowej, powołana – na wniosek dyrektora Szkoły Doktorskiej – przez radę naukową dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
 5. W skład Komisji Ewaluacyjnej ds. Oceny Śródokresowej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem.
 6. W posiedzeniach Komisji ds. Oceny Śródokresowej uczestniczy także co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów – w roli obserwatora.
 7. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami Komisji ds. Oceny Śródokresowej.
 8. Decyzje Komisji Ewaluacyjnej ds. Oceny Śródokresowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku jednomyślności członek Komisji ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
 9. Wynik oceny śródokresowej ustalany jest na posiedzeniu niejawnym, bez udziału doktoranta i promotora.
 10. Z przebiegu oceny śródokresowej Komisja Ewaluacyjna ds. Oceny Śródokresowej sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Wzór protokołu określa załącznik nr 5 do Regulaminu.
Podziel się