Nasza oferta

Skoro uniwersytet służy nauce i skoro ma sens przez to, że należy do szerzej pojętego życia umysłowego, to owo życie umysłowe jest właściwym motorem uniwersytetu
(Karl Jaspers, Idea Uniwersytetu, 1946)

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

Szkoła doktorska to krok nie tylko do rozpoczęcia przygody z nauką, ale – przede wszystkim –  krok do aktywnego włączenia się w życie intelektualne uniwersytetu i współtworzenia jego idei.

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otwiera swoje podwoje dla wszystkich kandydatów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, którzy pozytywnie przejdą procedury kwalifikacyjne.

Znosimy barierę językową i zapraszamy do studiowania w Łodzi kandydatów z całego świata, zapewniając atrakcyjne warunki rozwoju, a dzięki Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”, tzw. Ustawie 2.0, także niezbędne wsparcie finansowe.

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to nowoczesny program edukacyjny, przygotowany przez naszą kadrę akademicką we współpracy
z partnerami z zagranicznych uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz Samorządem Doktoranckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stworzyliśmy go z myślą o dobrym przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w życiu akademickim oraz wymianie międzynarodowej. Program może być w znacznym stopniu zindywidualizowany, ponieważ oferuje szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych, również z oferty innych szkół np. EIT Health (PhD Aging School).

Mam nadzieję, że nasi doktoranci zrealizują tutaj swoje pasje naukowe i plany życiowe, a uzyskanie stopnia doktora otworzy im drogę do kariery zawodowej tam, gdzie wiedza, kompetencje i solidny warsztat badawczy są niezbędne.

Zapraszam do studiowania w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej Uczelni.

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu

O MSD

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego jest jednostką ogólnouczelnianą, podlegającą bezpośrednio Rektorowi. Utworzona została decyzją Rektora dnia 28 lutego 2019 roku. Rekrutacja do MSD odbywa się w drodze otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym, dokonywanym w oparciu o kryteria merytoryczne a przeprowadzana jest na rzetelnych i transparentnych zasadach określonych przez Senat. Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim, co umożliwia szeroki nabór kandydatów z całego świata. Limity przyjęć do MSD dla poszczególnych dyscyplin naukowych, w których prowadzone jest kształcenie ustala corocznie Rektor, na podstawie wniosków o przyznanie miejsc w MSD, składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych. O przyznanie miejsc w MSD ubiegać się mogą jednostki organizacyjne realizujące projekty lub granty badawcze, których pracownicy będący przyszłymi promotorami posiadają osiągnięcia naukowe potwierdzone wysoką punktacją naukową. Międzynarodowa Szkoła Doktorska  stwarza optymalne warunki kształcenia i  prowadzenia badań naukowych w celu przygotowania doktorantów do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w trzech dyscyplinach naukowych, takich jak nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. MSD wspiera rozwój doktorantów zapewniając dogodne warunki merytoryczne, finansowe i organizacyjne, umożliwiające realizację samodzielnego projektu badawczego a także nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do podejmowania wyzwań zarówno w sferze zawodowej, jak i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru. Edukacja doktorantów prowadzona jest w oparciu o program kształcenia i indywidualny plan  badawczy. Kształcenie doktorantów w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej  odbywa się nieodpłatnie i trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Program MSD nie tylko umożliwia nabycie kompetencji badawczych ale również przygotowuje doktorantów do uzyskania umiejętności upowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych. Program kształcenia jest nowatorski, elastyczny, stymuluje samodzielność doktorantów a jego modułowa organizacja  zapewnia możliwość realizacji indywidualnych planów badawczych. Czteroletni cykl kształcenia uwzględnia III Moduły. Pierwszy, obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich doktorantów, niezależnie od dyscypliny naukowej.  Do zagadnień obowiązkowych, których omawianie prowadzone jest w systemie zblokowanym, należą: Statystyka medyczna, Podstawy dydaktyki, Ochrona prawna własności intelektualnej, Komercjalizacja badań naukowych, Informacja naukowa, Uwarunkowania prawne prowadzenia eksperymentów medycznych, Etyczne aspekty badań naukowych i kodeks etyki pracownika naukowego, Pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych, Struktura tekstu naukowego, Informatyka medyczna, Zasady prowadzenia badań naukowych, język angielski oraz szkolenie w zakresie BHP. Drugi moduł, tworzą zagadnienia dotyczące dwóch różnych aspektów praktycznych prowadzenia badań naukowych. Doktorant, w zależności od zainteresowania, może wybrać tematykę badań molekularnych lub zagadnienia dotyczące specyfiki badań ankietowych, ekonomicznych, psychometrycznych i społecznych. Trzeci moduł, tworzą zajęcia fakultatywne prowadzone w formie seminariów, których tematyka jest zróżnicowana i dostosowana do indywidualnych zainteresowań. Zajęcia te, prowadzone w małych grupach, w sposób szczególny sprzyjają nabywaniu kompetencji miękkich, kształtowaniu  umiejętności językowych, komunikacyjnych oraz z zakresu transferu wiedzy, czyli umiejętności dyskutowania i prezentowania wyników badań naukowych. W każdym roku, czteroletniego okresu kształcenia, doktorant ma nie tylko możliwość ale i obowiązek prowadzenia lub współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w wymiarze nieprzekraczającym 30h na pierwszym roku, zaś 60h/rocznie na każdym następnym.  Każdy doktorant do końca pierwszego roku kształcenia opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Realizacja zatwierdzonego planu podlega ocenie śródokresowej, przeprowadzanej przez komisję. Doktoranci Międzynarodowej Szkole Doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie, zaś po dwóch latach po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej stypendium bez konieczności składania przez doktoranta jakiegokolwiek wniosku jest zwiększane. Ponadto po 2 latach kształcenia najlepszym doktorantom może zostać przyznane zwiększone stypendium w oparciu o ich osiągnięcia. Głównymi celami kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest: przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze dydaktycznym, badawczym oraz badawczo-rozwojowym, także w środowisku międzynarodowym; zdobycie przez doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego, identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, planowania i realizacji badań naukowych, opracowywania ich wyników w formie patentów, publikacji lub prezentacji podczas zjazdów naukowych, uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i samodzielności naukowej, przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego oraz podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i odpowiedzialności, zgodnie z Europejską Kartą Naukowca, jak również do uczestniczenia w wymianie doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym.

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oferuje doktorantowi :

  • bezpłatne kształcenie,
  • stypendium doktoranckie przez 4 lata kształcenia
  • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
  • dostęp do centrum informatycznego,
  • możliwość zakwaterowania w akademiku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również szeroki wybór akademików komercyjnych,
  • możliwość  zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego dla najlepszych doktorantów
  • dostęp do zasobów bibliotecznych ( e-biblioteka)
  • legitymacje doktoranta

Kandydatom oferujemy

Dyscypliny wiodące
Międzynarodowa Szkoła Doktorska prowadzi studia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne zgodnie z dziedziną i dyscypliną, w której Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
Doktoraty wdrożeniowe
Doktorat wdrożeniowy to alternatywna dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową, jednocześnie nie rezygnując z pracy zawodowej poza uczelnią. Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, której wyniki znajdą praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwie będącym partnerem danego doktoratu.
EIT Health Ageing PhD School
EIT Health Aging PhD School (Aging@EITHealth) to ogólnoeuropejski program doktorancki zrzeszający partnerów akademickich i pozaakademickich EIT Health w celu przeszkolenia nowej generacji doktorantów w dziedzinie biologii komórki, biomedycyny, neurobiologii, epidemiologii i gerontologii, z solidne kompetencje w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.
Programy i konkursy
Narodowe Centrum Nauki (NCN) przewiduje dla uczestników studiów doktoranckich szeroki wachlarz wsparcia finansowego, na badania podstawowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego, jak również na staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, kierując je bezpośrednio do tej grupy odbiorców – np. jako kierowników projektów, bądź jako członków zespołów badawczych