Stypendia doktoranckie i dofinansowania

Stypendia doktoranckie

Stypendia doktoranckie mogą być finansowane w ramach:

subwencji - rekrutacja regularna

Stypendium doktoranckie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie, które jest wypłacane z mocy prawa – bez konieczności składania przez doktoranta jakiegokolwiek wniosku, podania, itp.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat,
 3. Do okresu, o którym mowa w pkt. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia (Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy)
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
  – ponadto najlepszym doktorantom może zostać przyznane zwiększone stypendium w oparciu o ich osiągnięcia.

Od 01.01.2024  wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej wynosi:

1) 3500,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 5400,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

– Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej :
1) 4550,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 6450,00 brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 1. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 2. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy
 3. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w Szkole Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w Uniwersytecie:
  1) na podstawie umowy o pracę;
  2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.”;

konkursów Narodowego Centrum Nauki

Informacje w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Zarządzenie 2020/101

 1. Od dnia 01.01.2023r. ustala się minimalną wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:
  1. projekt OPUS
   2667,70 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
   4109,70 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
   Stypendia wypłacane ze środków projektu wypłaca się do dnia wyczerpania tych środków zgodnie z warunkami projektu,projekt
  2. Preludium Bis:
   1. 4245,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć 00/100 zł) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
   2. 5095,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 00/100 zł) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa
    − wypłacane ze środków projektu.
 2. Łączna kwota stypendium doktoranckiego wypłaconego doktorantowi w ramach projektu nie może przekroczyć wartości stanowiącej iloczyn kwoty miesięcznego stypendium doktoranckiego oraz wyrażonego w miesiącach okresu finansowania stypendium, wskazanego w umowie określającej warunki realizacji projektu, zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Narodowym Centrum Nauki.
 3. W okresie zawieszenia kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 4. Stypendium doktoranckie wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta.
 5. Stypendium doktoranckie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Od stypendium doktoranckiego Uniwersytet odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uniwersytet odprowadza, o ile doktorant nie jest objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla doktorantów dobrowolne.
 7. Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje w przypadku:
  1. skreślenia z listy doktorantów;
  2. zaprzestania finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki.
 8. Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna lub w którym wystąpiła okoliczność zaprzestania finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki.

Zwiększone stypendium doktoranckie

Konkurs w roku akademickim 2024/2025

Szanowni Doktoranci II i III roku MSD (nabór 2021/2022, 2022/2023),

W związku z Zarządzeniem nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje, że od dnia 02 do 15 października 2024 r. doktoranci będą mogli składać wnioski o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora nr 32/2024.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 32/2024

Konkurs w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Doktoranci II i III roku MSD (nabór 2021/2022, 2020/2021),

W związku z Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 30 stycznia  2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje, że od dnia  02 do 15 października 2023 r. doktoranci będą mogli składać wnioski o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego za pośrednictwem  Centrum Obsługi Doktorantów.   

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora nr 18/2023, 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 18/2023

WYNIKI III ROK

WYNIKI IV ROK

Konkurs w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Doktoranci II i III roku MSD (nabór 2020/2021, 2019/2020),

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje, że od dnia  03 do 15 października 2022 r. doktoranci będą mogli składać wnioski o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego za pośrednictwem  Centrum Obsługi Doktorantów.   

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora nr 15/2022, 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 15/2022

Konkurs w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Doktoranci II roku MSD (nabór 2019/2020),

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 93/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje o możliwości składania wniosków do Centrum Obsługi Doktorantów w terminie 

od dnia 04 do 15 października 2021 r. 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora, którzy:

 1) złożyli, w terminie do dnia 30 sierpnia, sprawozdanie roczne za II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej;

 2) terminowo zaliczają przedmioty przewidziane w programie kształcenia;

 3) za I i II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej uzyskał średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,5;(średnia po I roku + średnia po II roku)/2 = min 4,5

 4) uzyskali pozytywny wynik oceny śródokresowej;(weryfikacja na poziomie COD)

 5) są autorami co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym na liście czasopism w bazie Journal Citation Reports (JCR).

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 93/2021

Dofinansowanie działalności naukowo-badawczej promotora i doktoranta

 • Zarządzenie nr 33/2024
  z dnia 21 marca 2024 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie dofinansowania działalności naukowo-badawczej promotora i doktoranta związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dodatku specjalnego dla promotora w związku z zawarciem umowy co-tuttele.
 • Zarządzenie nr 115/2023
  z dnia 5 grudnia 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu dofinansowania udziału doktorantów i młodych badaczy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie.
Podziel się