Stypendia doktoranckie oraz finansowanie

Finansowanie kształcenia

Tryb stacjonarny: kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MNiSW

 1. Finansowanie w ramach subwencji-rekrutacja regularna
 2. Finansowanie w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy"
 3. Finansowanie w ramach projektów z NCN

Stypendia doktoranckie

Stypendium doktoranckie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie, które jest wypłacane z mocy prawa – bez konieczności składania przez doktoranta jakiegokolwiek wniosku, podania, itp.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat,
 3. Do okresu, o którym mowa w pkt. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia (Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy)
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
  – ponadto najlepszym doktorantom może zostać przyznane zwiększone stypendium w oparciu o ich osiągnięcia.

Od 01.01.2023  wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej wynosi:

1) 2667,70 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 4109,70 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

– Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej :
1) 3468,01 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 4910,01zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 1. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 2. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy
 3. Doktorant zatrudniony po ocenie śródokresowej, zakończonej wynikiem pozytywnym, w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 40 % kwoty po ocenie śródokresowej , tj. 1643,88 zł brutto.
 4. Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zmieniające zarządzenie nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia.

Zwiększone stypendium doktoranckie na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Doktoranci II roku MSD (nabór 2019/2020),

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 93/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje o możliwości składania wniosków do Centrum Obsługi Doktorantów w terminie 

od dnia 04 do 15 października 2021 r. 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora, którzy:

 1) złożyli, w terminie do dnia 30 sierpnia, sprawozdanie roczne za II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej;

 2) terminowo zaliczają przedmioty przewidziane w programie kształcenia;

 3) za I i II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej uzyskał średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,5;(średnia po I roku + średnia po II roku)/2 = min 4,5

 4) uzyskali pozytywny wynik oceny śródokresowej;(weryfikacja na poziomie COD)

 5) są autorami co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym na liście czasopism w bazie Journal Citation Reports (JCR).

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 93/2021

Zwiększone stypendium doktoranckie na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Doktoranci II i III roku MSD (nabór 2020/2021, 2019/2020),

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje, że od dnia  03 do 15 października 2022 r. doktoranci będą mogli składać wnioski o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego za pośrednictwem  Centrum Obsługi Doktorantów.   

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora nr 15/2022, 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 15/2022

Zwiększone stypendium doktoranckie na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Doktoranci II i III roku MSD (nabór 2021/2022, 2020/2021),

W związku z Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 30 stycznia  2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje, że od dnia  02 do 15 października 2023 r. doktoranci będą mogli składać wnioski o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego za pośrednictwem  Centrum Obsługi Doktorantów.   

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora nr 18/2023, 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 18/2023

Podziel się