Zobacz szczegółowy opis procesu rekrutacji - krok po kroku

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale w sprawie rekrutacji.

Nabór, limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz wykaz miejsc przyznanych jednostkom organizacyjnym ogłasza Rektor w drodze zarządzenia, w terminie określonym w planie rekrutacji. Zarządzenie Rektora podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej uniwersytetu wraz z wykazem tematów prac badawczych proponowanych przez jednostki organizacyjne.

Kandydat może przystąpić do konkursu wyłącznie na jedno miejsce ujęte w wykazie, dokonując wyboru jednej tematyki pracy badawczej.

Postępowanie rekrutacyjne do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej składa się z następujących etapów:

I  Złożenie przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym

Kandydat jest zobowiązany zarejestrować się w systemie elektronicznym Uczelni, następnie złożyć do komisji rekrutacyjnej – za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie określonym w planie rekrutacji – następujące oryginały dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, zawierające w szczególności: dane kandydata, temat projektu badawczego, podpis proponowanego promotora, potwierdzający wyrażenie zgody na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej; podanie składa się do Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej;
 2. curriculum vitae, zawierające informację na temat wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć naukowych kandydata, w tym publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 4. zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;
 5. opis projektu badawczego w języku polskim lub angielskim o objętości do 3 stron formatu A4, zaopiniowany przez proponowanego promotora;
 6. certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego, innego niż język angielski, co najmniej na poziomie B2 według skali CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – ang. Common European Framework of Reference for Languages) – jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
 7.  dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, w szczególności kopie:  
  – publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,
  – dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa naukowego lub innych towarzystw naukowych, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra,
  – dokumentów potwierdzających, że kandydat jest twórcą lub współtwórcą wynalazku lub wzoru użytkowego zgłoszonego do właściwego urzędu patentowego, lub twórcą lub współtwórcą wynalazku lub wzoru użytkowego, na który urząd patentowy udzielił odpowiednio patentu lub prawa ochronnego, zawierających nadany przez urząd patentowy numer zgłoszenia, patentu lub prawa ochronnego, rozumianych jako potwierdzenie zgłoszenia w urzędzie patentowym, zawierające listę twórców, wskazanie właściwej pozycji w bazie urzędu patentowego (np. https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/) lub pierwsza strona opisu patentowego, będącego podstawą zgłoszenia do urzędu patentowego − jeśli kandydat takie dokumenty posiada; 
 1. dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie drugiego kierunku studiów – jeśli kandydat taki dokument posiada;
 2. zaświadczenia o udziale w programach wymiany studentów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub zaświadczenia o ich ukończeniu – jeśli kandydat takie dokumenty posiada;
 3. dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;
 4. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopię tego orzeczenia;
 5. kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami ustawy potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:
  – dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  – zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile są wymagane w przepisach.
 1. dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym składa się w języku polskim lub angielskim;
 2. w przypadku gdy dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań rekrutacyjnych zostały sporządzone w języku innym niż język polski lub angielski, kandydat zobowiązany jest je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. w przypadku cudzoziemców dopuszcza się przesłanie skanów dokumentów, wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostaną przesłane w terminie określonym w planie rekrutacji, a oryginały dokumentów zostaną dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, nie później niż w terminie 4 dni po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wysłania e-maila zawierającego skany dokumentów.

II  Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów

Dokumenty złożone przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji przeprowadzanej przez komisję rekrutacyjną.

III  Postępowanie kwalifikacyjne

 1. egzamin pisemny z języka angielskiego (dotyczy kandydatów w ramach rekrutacji regularnej);
 2. egzamin ustny w języku angielskim z przedmiotu kierunkowego – podstawą egzaminu jest złożony przez kandydata projekt badawczy.

(w języku polskim lub angielskim)

IV  Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej