Rozprawa doktorska

  1. ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ – Etap kształcenia w szkole doktorskiej

Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

Zbindowana rozprawa doktorska składa się z:

  • Pierwsza strona to (Pierwsza strona rozprawy doktorskiej);
  • Następne strony to treść pracy (rozprawa lub „zszywka”);
  • Streszczenie (do pracy w języku polskim streszczenie w języku angielskim, do pracy w języku angielskim streszczenie w języku polskim i angielskim).

Do dysertacji należy osobno dołączyć opinię promotora (Opinia promotora o rozprawie doktorskiej / Supervisor’s opinion on doctoral thesis) a w przypadku zszywki dodatkowo oświadczenie (Oświadczenie – zszywka).

W przypadku złożenia rozprawy doktorskiej przed upływem terminu ukończenia kształcenia przewidzianego w programie kształcenia, dyrektor Szkoły Doktorskiej (na wniosek doktoranta) zwalnia doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach i odbywania praktyk zawodowych pozostałych do ukończenia kształcenia.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej w przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej nie może trwać krócej niż 6 semestrów.

UWAGA! Złożona rozprawa doktorska kończąca kształcenie w szkole doktorskiej – zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy, musi być tożsama z rozprawą składaną wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy.

Dokonanie merytorycznej modyfikacji rozprawy, po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej, wpływającej na jej wartość naukową (polegającej np. na rozbudowaniu bądź też redukcji tekstu), spowoduje, że postępowanie awansowe nie będzie już związane z kształceniem w szkole doktorskiej i w konsekwencji zostanie wszczęte i będzie prowadzone w trybie eksternistycznym, co będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia przez kandydata do stopnia opłaty za to postępowanie zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy.

 

  1. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA – Etap po ukończonym kształceniu w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone są przez Dziekanaty w dyscyplinach:
a) nauki farmaceutyczne – przez Radę Nauk Farmaceutycznych (Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego) ,
b) nauki medyczne – przez Radę Nauk Medycznych (Dziekanat Wydziału Lekarskiego),
c) nauki o zdrowiu –przez Radę Nauk o Zdrowiu (Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu),

Podziel się