DOKTORAT MIĘDZYNARODOWY W OPARCIU O UMOWY CO-TUTELLE

Doktorat międzynarodowy to wyjątkową okazja dla doktoranta, by zaistnieć na międzynarodowych forach naukowych, pracować w ramach międzynarodowych grup badawczych i zdobyć  wspólny dyplom doktorski, który może okazać się niezwykle istotny dla dalszego rozwoju naukowego i kariery międzynarodowej.

Doktorat międzynarodowy jest możliwy dzięki współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzonej na podstawie umowy o wspólnej opiece naukowej, tzw. „umowy co-tutelle”.

Słowo co-tutelle pochodzi z języka francuskiego (z ang. cotutelage) i oznacza „wspólną opiekę naukową”. W ramach umowy „co-tutelle”:

  • nad doktorantem sprawowana jest wspólna opieka naukowa (przez promotora ze strony Uniwersytetu oraz ze strony partnera zagranicznego);
  • rozprawa doktorska przygotowywana jest w języku angielskim;
  • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone jest wspólnie – przez Uniwersytet i partnera zagranicznego, na warunkach określonych w umowie.

Reasumując: rozprawa doktorska przygotowywana jest pod opieką dwóch promotorów: polskiego i zagranicznego, i powstaje równocześnie na dwóch uniwersytetach, a cały proces zwieńczony jest wspólnym dyplomem.

Inicjatywa zawarcia „umowy co-tutelle” może być zgłoszona przez: doktoranta, promotora, pracownika naukowego uczelni lub zagraniczną instytucję naukową zainteresowaną współpracą lub w ramach międzynarodowego projektu badawczego.

Doktorat międzynarodowy, oparty na umowie co-tutelle, nie jest ani stażem, ani programem międzynarodowej wymiany doktorantów.

Podstawę prawną kształcenia doktoranta oraz nadania wspólnego stopnia doktora w wyniku współpracy Uniwersytetu z partnerem zagranicznym stanowią:

1) przepisy prawa polskiego oraz przepisy wewnętrzne Uniwersytetu:

  1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2021 r. poz. 676),
  3. Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, wprowadzony uchwałą nr 289/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.,
  4. Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wprowadzony uchwałą nr 319/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie, ze zm.,

2)  przepisy obowiązujące w kraju partnera zagranicznego oraz przepisy wewnętrzne partnera.

 

Umowa co-tutelle

Umowa co-tutelle zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez przedstawicieli Uniwersytetu i partnera zagranicznego i obowiązuje do dnia zakończenia postępowania w sprawie nadania wspólnego stopnia doktora.

Doktorant zainteresowany doktoratem międzynarodowym (uzyskaniem wspólnego stopnia doktora) w pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę swojego promotora na realizację doktoratu międzynarodowego. Po wyrażeniu zgody przez promotora doktorant składa pisemny wniosek (zaopiniowany przez promotora) do Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej o nawiązanie współpracy z zagranicznym partnerem w ramach umowy co-tuttele. (Do pobrania)

Wnioski o nawiązanie współpracy z zagranicznym partnerem w ramach umowy co-tuttele składane są do Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Szkoły Doktorskiej w pierwszym etapie wyznacza doktorantowi promotora zatrudnionego w zagranicznej uczelni lub instytucji partnerskiej. Następnie Uniwersytet kontaktuje się z wybraną jednostką zagraniczną oraz rozpoczyna negocjacje dotyczące treści umowy co-tutelle. Doktorant i promotor informowani są o przebiegu rozmów i na odpowiednich etapach do nich włączani, w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Ostateczna treść umowy co-tutelle ustalana jest pomiędzy Uniwersytetem i partnerem zagranicznym – treść negocjują tylko uprawnione osoby, wcześniej do tego wyznaczone. Ponadto umowa podlega zatwierdzeniu przez organy centralne obu uczelni. Umowa co-tutelle musi spełniać wymogi obu systemów prawnych.

Umowę, sporządzoną w języku polskim i angielskim, podpisują osoby uprawnione do reprezentowania obu uczelni. Umowa zostanie przekazana również doktorantowi.

W związku z zawarciem umowy co-tutelle doktorant zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz przepisów obowiązujących partnera.

 

Pobyt doktoranta w jednostce zagranicznej

Doktorant zobowiązany  jest do prowadzenia badań oraz uczestniczenia w zajęciach zarówno w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej, jak i w jednostce partnerskiej. Harmonogram pobytu doktoranta w obu jednostkach ustalany jest indywidualnie.

Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego według przepisów obowiązujących w Polsce oraz kraju partnera. Koszty ubezpieczenia Doktoranta są pokrywane zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi.

Podczas pobytu w kraju partnera doktorant powinien wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także dopełnić formalności w celu korzystania z bezpłatnego leczenia.

 

Obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie wspólnego stopnia doktora

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się w uczelni  określonej w umowie co-tutelle. Komisja doktorska składa się z przedstawicieli obu uczelni, a zasady wyboru składu określane są w treści umowy.

Wspólny stopień doktora nadawany jest przez obie uczelnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obie jednostki muszą posiadać uprawnienia do nadawania stopni w wybranej dyscyplinie.

Doktorant otrzymuje wspólny dyplom doktorski, wydany przez Uniwersytet oraz partnera zagranicznego.

Prawa autorskie do rozprawy doktorskiej, prawo do jej publikacji i wykorzystania oraz prawa do wyników działalności naukowej, uzyskanych przez doktoranta w związku z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w ramach umowy co-tutelle, podlegają ochronie zgodnie z przepisami obowiązującymi Uniwersytet oraz partnera zagranicznego.

 

Obsługa administracyjna w zakresie umów co-tutelle

Międzynarodowa Szkoła Doktorska

mgr Ada Mikulska- samodzielny referent ds. obsługi doktorantów (w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej).

Tel. +48 42 272 50 80, e-mail: ada.mikulska@umed.lodz.pl

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

mgr Ewelina Płocińska – specjalista ds. nauki, (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki medyczne).

Tel. +4842 272 59 28, e-mail: ewelina.plocinska@umed.lodz.pl

 

Dziekanat Wydziału nauk o Zdrowiu

mgr Marzena Krzyżańska – specjalista ds. planowania i nauki (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki o zdrowiu)

Tel. +48 42 272 50 23, e-mail: marzena.krzyzanska@umed.lodz.pl

 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

mgr Aleksandra Jóźwiak – Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dyscyplina nauki farmaceutyczne)

Tel. +48 42 677 91 14, kom. 502 447 588, e-mail: aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl

Podziel się