Zwiększone stypendium doktoranckie

Szanowni Doktoranci II roku MSD (nabór 2019/2020),

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 93/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zasad i kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia w realizacji programu kształcenia oraz w prowadzonych badaniach naukowych, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej informuje o możliwości składania wniosków do Centrum Obsługi Doktorantów w terminie

od dnia 04 do 15 października 2021 r.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są doktoranci spełniający kryteria zarządzenia Rektora, którzy:

1) złożyli, w terminie do dnia 30 sierpnia, sprawozdanie roczne za II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2) terminowo zaliczają przedmioty przewidziane w programie kształcenia;

3) za I i II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej uzyskał średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,5;(średnia po I roku + średnia po II roku)/2 = min 4,5

4) uzyskali pozytywny wynik oceny śródokresowej;(weryfikacja na poziomie COD)

5) są autorami co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym na liście czasopism w bazie Journal Citation Reports (JCR).

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 93/2021

Podziel się
Opublikowano: 1 września 2021