Zaliczenie roku akademickiego 2021/2022

Zaliczenie roku akademickiego 2021/2022 w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

Szanowni Doktoranci Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w celu zaliczenia roku akademickiego 2021/2022 prosimy Państwa o  dostarczenie w terminie od 01-08-2022r. do 30-08-2022r. do  Centrum Obsługi Doktorantów wskazanych poniżej dokumentów:

 1. Sprawozdania rocznego z wykonania obowiązków doktoranta, wzór sprawozdania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (druk dostępny w zakładce dla doktoranta- dokumenty do pobrania ) wraz z dorobkiem naukowym za rok akademicki tj. publikacjami, certyfikatami potwierdzającymi uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, itp.
 2. Kart okresowych osiągnięć wygenerowanych z systemu informatycznego Uniwersytetu (przed wydrukowaniem karty prosimy o weryfikacje czy wszystkie oceny zostały wpisane przez prowadzących do systemu i są widoczne na Państwa karcie).
 3. Warunkiem zaliczenia roku kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest również: 

  1) zaliczenie zajęć i praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia :
  30h- na I roku kształcenia
  60h – na II  roku kształcenia
  60h – na III roku kształcenia

2) zrealizowanie badań oraz postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodne z harmonogramem określonym w indywidualnym planie badawczym.

Doktoranci I roku , którzy mają już opracowany  Indywidualny Plan Badawczy (druk dostępny w zakładce dla doktoranta- dokumenty do pobrania), uzgodniony  z promotorem lub promotorami proszeni są o jego  dostarczenie  do COD wraz z dokumentami potwierdzającymi zaliczenie roku. Pozostali doktoranci I roku zobowiązani są  złożyć Indywidualny Plan Badawczy do  zatwierdzenia Dyrektorowi Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia tj. do dnia 30 września 2022 r. Wzór Indywidualnego Planu Badawczego określa załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (bardzo prosimy o wpisanie tematu rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim)

Dokumenty wymagane do zaliczenia roku akademickiego 2021/2022, doktorant składa osobiście w Centrum Obsługi Doktorantów, po wcześniejszym umówieniu wizyty przez elektroniczny system rejestracji dostępny z poziomu Wirtualnej Uczelni.

Aby zapisać się na spotkanie w COD należy:

 1. Zalogować się do systemu Wirtualna Uczelnia
 2. Kliknąć kafelek ” Terminarz wizyt w COD”
 3. W kalendarzu należy wybrać dostępna datę i godzinę spotkania (kolorem zielonym zaznaczone są wolne godziny, czerwonym zajęte)
 4. W dolnej części kalendarza ukaże się wybrana przez Państwa data i godzina spotkania.
 5. Po kliknięciu zapisz się, ukaże się w górnej części kalendarza informacja o pomyślnym zapisaniu się na wizytę w COD.

Obsługa doktorantów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie maseczek lub przyłbic, jak również zasad określonych w zarządzeniu  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podziel się