Zaliczenie roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Doktoranci I i II roku  

Uprzejmie informujemy, że w celu zaliczenia roku akademickiego 2020/2021 prosimy Państwa o  dostarczenie w terminie od 04-08-2021r. do 30-08-2021r. do  Centrum Obsługi Doktorantów wskazanych poniżej dokumentów:

 1. Sprawozdania rocznego z wykonania obowiązków doktoranta, wzór sprawozdania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (druk dostępny w zakładce dla doktoranta- dokumenty do pobrania ) wraz z dorobkiem naukowym za rok akademicki tj. publikacjami, certyfikatami potwierdzającymi uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, itp.
 2. Kart okresowych osiągnięć wygenerowanych z systemu informatycznego Uniwersytetu (przed wydrukowaniem karty prosimy o weryfikacje czy wszystkie oceny zostały wpisane przez prowadzących do systemu i są widoczne na Państwa karcie).Warunkiem zaliczenia roku kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest również:
  1. zaliczenie zajęć i praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia :
   30h- na I roku kształcenia
   60h – na II roku kształcenia
  2. zrealizowanie badań oraz postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodne z harmonogramem określonym w indywidualnym planie badawczym.

Doktoranci I roku , którzy mają już opracowany  Indywidualny Plan Badawczy (druk dostępny w zakładce dla doktoranta- dokumenty do pobrania), uzgodniony  z promotorem lub promotorami proszeni są o jego  dostarczenie  do COD wraz z dokumentami potwierdzającymi zaliczenie roku. Pozostali doktoranci I roku zobowiązani są  złożyć Indywidualny Plan Badawczy do  zatwierdzenia Dyrektorowi Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia tj. do dnia 30 września 2021 r. Wzór Indywidualnego Planu Badawczego określa załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (bardzo prosimy o wpisanie tematu rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim)

Dokumenty wymagane do zaliczenia roku akademickiego 2020/2021, doktorant składa osobiście w Centrum Obsługi Doktorantów, po wcześniejszym umówieniu wizyty przez elektroniczny system rejestracji dostępny z poziomu Wirtualnej Uczelni.

Aby zapisać się na spotkanie w COD należy:

 1. Zalogować się do systemu Wirtualna Uczelnia
 2. Kliknąć kafelek ” Sprawozdanie za rok akademicki 2020/2021”(kafelek dostępny od 2.08)
 3. W kalendarzu należy wybrać dostępna datę i godzinę spotkania (kolorem zielonym zaznaczone są wolne godziny, czerwonym zajęte)
 4. W dolnej części kalendarza ukaże się wybrana przez Państwa data i godzina spotkania.
 5. Po kliknięciu zapisz się, ukaże się w górnej części kalendarza informacja o pomyślnym zapisaniu się na wizytę w COD.

 

Obsługa doktorantów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie maseczek lub przyłbic, jak również zasad określonych w zarządzeniu  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podziel się