Zaliczenie roku akademickiego 2019/2020 w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

Szanowni Doktoranci,

Uprzejmie informujemy, że w celu zaliczenia roku akademickiego 2019/2020 doktoranci proszeni są o  dostarczenie w terminie od 17-08-2020r. do 30-08-2020r. do  Centrum Obsługi Doktorantów wskazanych poniżej dokumentów:

  1. Sprawozdania rocznego z wykonania obowiązków doktoranta, wzór sprawozdania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej wraz z dorobkiem naukowym za rok akademicki tj. publikacjami, certyfikatami potwierdzającymi uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, itp.
  2. Kart okresowych osiągnięć wygenerowanych z systemu informatycznego Uniwersytetu (prosimy o weryfikacje czy wszystkie oceny zostały wpisane przez prowadzącego do systemu).

Warunkiem zaliczenia roku kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest również:
1) zaliczenie zajęć i praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia;
2) zrealizowanie badań oraz postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodne z harmonogramem określonym w indywidualnym planie badawczym.

Doktoranci, którzy mają już opracowany  Indywidualny Plan Badawczy, uzgodniony  z promotorem lub promotorami proszeni są o jego  dostarczenie  do COD wraz z dokumentami potwierdzającymi zaliczenie roku. Pozostali doktoranci zobowiązani są  złożyć Indywidualny Plan Badawczy do  zatwierdzenia Dyrektorowi Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia tj. do dnia 30 września 2020 r. Wzór Indywidualnego Planu Badawczego określa załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty wymagane do zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, doktorant składa osobiście w Centrum Obsługi Doktorantów, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 42 272 50 81 lub od 10 sierpnia pod numerem 785 911 521 w godzinach pracy Centrum Obsługi Doktorantów.

Doktoranci obsługiwani są indywidualnie, z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu nr 48/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podziel się
Opublikowano: 17 czerwca 2020