Sposób zaliczania roku

Zaliczenie roku kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dyscyplinach nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu  

Doktoranci zobowiązani są do sporządzania i przedstawiania Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej :

1. Indywidualnego planu badawczego opracowanego przez  doktoranta w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i przedstawienia go  do zatwierdzenia dyrektorowi Szkoły Doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Wzór indywidualnego planu badawczego określa załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego indywidualny plan badawczy jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

2. Sprawozdania rocznego z wykonania obowiązków doktoranta, wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z certyfikatami potwierdzającymi uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych

3. Kart okresowych osiągnięć wygenerowanych z systemu informatycznego Uniwersytetu nie później niż w terminie 14 dni po zakończeniu zajęć w danym semestrze.

Sprawozdanie i karty okresowych osiągnięć doktorant zobowiązany jest złożyć do dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 30 sierpnia

Okresem zaliczeniowym w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest rok akademicki.

Warunkiem zaliczenia roku kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej jest:
1) zaliczenie zajęć i praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia;
2) zrealizowanie badań oraz postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodne z harmonogramem określonym w indywidualnym planie badawczym.

Zaliczenia roku kształcenia dokonuje dyrektor Szkoły Doktorskiej w elektronicznym indeksie doktoranta.

Podziel się