Zobacz szczegółowy opis procesu rekrutacji - krok po kroku

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale. 

Nabór, limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz wykaz miejsc przyznanych jednostkom organizacyjnym ogłasza Rektor w drodze zarządzenia, w terminie określonym w planie rekrutacji. Zarządzenie Rektora podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej uniwersytetu wraz z wykazem tematów prac badawczych proponowanych przez jednostki organizacyjne.

Kandydat może przystąpić do konkursu wyłącznie na jedno miejsce ujęte w wykazie, dokonując wyboru jednej tematyki pracy badawczej

Postępowanie rekrutacyjne do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej składa się z następujących etapów:

I – Złożenie przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym

Kandydat jest zobowiązany zarejestrować się w systemie elektronicznym Uczelni następnie złożyć do komisji rekrutacyjnej – za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie określonym w planie rekrutacji – następujące oryginały dokumentów: 

 1.  podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wygenerowane w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, składane do Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej; podanie zawiera w szczególności: dane kandydata, temat projektu badawczego, podpis proponowanego promotora, potwierdzający wyrażenie zgody na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;  
 2. curriculum vitae, zawierające informację na temat wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć naukowych kandydata, w tym publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej; 
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; 
 4. zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;  
 5. opis projektu badawczego, o którym mowa w § 7 ust. 3, o objętości do 3 stron formatu A4, zaopiniowany przez proponowanego promotora;  
 6.   certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego, innego niż język angielski – jeśli kandydat taki certyfikat posiada;  
 7.   dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, w szczególności: kopie publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, kopie dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa naukowego lub innych towarzystw naukowych, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;  
 8. zaświadczenia o:
  -udziale w programach wymiany studentów, 
  -ukończonych studiach podyplomowych
  – jeśli kandydat takie zaświadczenia posiada;  
 9. dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie drugiego kierunku studiów – jeśli kandydat taki dokument posiada;  
 10. dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości; 
 11. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopię tego orzeczenia. 
 12. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami ustawy potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:
  • dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille, 
  • zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym

   – o ile są wymagane w przepisach. 

 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt. 13 
 14. Dopuszcza się złożenie dokumentów sporządzonych w języku obcym innym niż język angielski wraz z ich tłumaczeniem na język angielski. 
 15. W przypadku cudzoziemców dopuszcza się przesłanie skanów dokumentów, wymaganych w postepowaniu rekrutacyjnym wraz z ich tłumaczeniem na adres : doctoralschool@umed.lodz.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostaną przesłane w terminie określonym w planie rekrutacji, a oryginały dokumentów zostaną dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów nie później niż w terminie 4 dni po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wysłania e-maila zawierającego skany dokumentów. 

II – Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów

Dokumenty złożone przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji przeprowadzanej przez komisję rekrutacyjną – wypunktowanie dorobku naukowego kandydata za okres ostatnich 5 lat, przeliczenia średniej.

III – Postępowanie kwalifikacyjne

 1. egzamin pisemny z języka angielskiego
 2. egzamin ustny w języku angielskim z przedmiotu kierunkowego – podstawą egzaminu jest złożony przez kandydata projekt badawczy

IV – Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej