Zobacz szczegółowy opis procesu rekrutacji - krok po kroku

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale. 

Nabór, limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz wykaz miejsc przyznanych jednostkom organizacyjnym ogłasza Rektor w drodze zarządzenia, w terminie określonym w planie rekrutacji. Zarządzenie Rektora podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej uniwersytetu wraz z wykazem tematów prac badawczych proponowanych przez jednostki organizacyjne.

Kandydat może przystąpić do konkursu wyłącznie na jedno miejsce ujęte w wykazie, dokonując wyboru jednej tematyki pracy badawczej

Postępowanie rekrutacyjne do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej składa się z następujących etapów:

I – Złożenie przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Kandydat jest zobowiązany złożyć do komisji rekrutacyjnej, za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie określonym w planie rekrutacji, następujące dokumenty:
  • podanie do Rektora – za pośrednictwem dyrektora Szkoły Doktorskiej – o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierające w szczególności: dane kandydata, temat projektu badawczego, podpis proponowanego promotora, potwierdzający wyrażenie zgody na opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, informacje na temat wykształcenia oraz osiągnięć naukowych kandydata; wzór podania określają: dla kandydatów będących obywatelami polskimi – załącznik nr 2, dla cudzoziemców – załącznik nr 3;
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
  • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;
  • opis projektu badawczego, o którym mowa w § 7 ust. 3, o objętości do 3 stron formatu A4, zaopiniowany przez kierownika katedry, w której alokowana jest jednostka organizacyjna zatrudniająca proponowanego promotora; w przypadku gdy jednostka organizacyjna alokowana jest poza strukturą katedry lub katedra nie posiada kierownika albo proponowanym promotorem jest kierownik katedry, projekt badawczy opiniuje dziekan wydziału, na którym alokowana jest ta jednostka;
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe za ostatnie pięć lat wraz z ich wykazem, w szczególności: kopie publikacji naukowych, komunikatów zjazdowych, dyplomów potwierdzających przyznanie nagród Studenckiego Towarzystwa Naukowego lub innych towarzystw naukowych, nagród Rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;
  • zaświadczenia o:
   • o  udziale w programach wymiany studentów,
   • o   odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów,
   • o   ukończonych studiach podyplomowych,
   • o   ukończonej lub trwającej specjalizacji – jeśli kandydat takie zaświadczenia posiada;
  • certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego, innego niż język będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego – jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
  • dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;
  • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopię tego orzeczenia.
 2. Kandydat, będący jednocześnie uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na uniwersytecie, zobowiązany jest wskazać w podaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, temat projektu badawczego inny niż temat rozprawy doktorskiej przygotowywanej na studiach doktoranckich oraz proponowanego promotora innego niż promotor sprawujący opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej na studiach doktoranckich.
 3. Kandydat, o którym mowa w § 5 ust. 2, zobowiązany jest złożyć odpowiednio oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, a także opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią dziekana, oraz wykaz i kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.
 4. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z przepisami ustawy – posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:
  • dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  • zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile są wymagane w przepisach.

Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

II – Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów

Dokumenty złożone przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji przeprowadzanej przez komisję rekrutacyjną – wypunktowanie dorobku naukowego kandydata za okres ostatnich 5 lat, przeliczenia średniej.

III – Postępowanie kwalifikacyjne

 1. egzamin pisemny z języka angielskiego
 2. egzamin ustny w języku angielskim z przedmiotu kierunkowego – podstawą egzaminu jest złożony przez kandydata projekt badawczy

IV – Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej