Rekrutacja do międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – list Rektora

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023
Kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej:

 1. trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
 2. przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach naukowych:
 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu;

Wykaz miejsc przyznanych jednostkom organizacyjnym w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 dostępny jest w systemie elektronicznym Uczelni (IRK) lub na stronie internetowej (zarządzenie Rektora w sprawie ogłoszenia na rok akademicki 2022/2023 naboru i limitu przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz wykazu miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przyznanych jednostkom badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi): http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/

Postępowanie rekrutacyjne do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale Uchwała nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 i jest prowadzone zgodnie z planem rekrutacji ustalonym przez Rektora w drodze zarządzenia nr 21/2022 z dnia 09 marca 2022r. w sprawie planu rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023.

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w planie rekrutacji.

O przyjęcie do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej ubiegać się może absolwent odpowiednego kierunku studiów wyższych, który:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • uzyskał zgodę proponowanego promotora na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 • włada językiem angielskim na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej

Kandydat jest zobowiązany zarejestrować się w systemie elektronicznym Uczelni (https://sd.umed.pl/registration,92.html) następnie złożyć do komisji rekrutacyjnej – za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie określonym w planie rekrutacji – następujące oryginały dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wygenerowane w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, składane do Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Podanie zawiera w szczególności: dane kandydata, temat projektu badawczego, podpis proponowanego promotora, potwierdzający wyrażenie zgody na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 2. curriculum vitae, zawierające informację na temat wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć naukowych kandydata, w tym publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 4. zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za
  równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;
 5. opis projektu badawczego, o którym mowa w § 7 ust. 3, o objętości do 3 stron formatu A4, zaopiniowany przez proponowanego promotora;
 6. certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego, innego niż język angielski – jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, w szczególności: kopie publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, kopie dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa naukowego lub innych towarzystw naukowych, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;
 8. zaświadczenia o:
  • udziale w programach wymiany studentów,
  • ukończonych studiach podyplomowych
  • jeśli kandydat takie zaświadczenia posiada;
 9. dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie drugiego kierunku studiów – jeśli kandydat taki dokument posiada;
 10. dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;
 11. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopię tego orzeczenia.
 12. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami ustawy potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
  magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:

  • dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  • zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile są wymagane w przepisach.
 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym innym niż język angielski kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski.
 14. W przypadku cudzoziemców dopuszcza się przesłanie skanów dokumentów, wymaganych w postepowaniu rekrutacyjnym wraz z ich tłumaczeniem na adres: doctoralschool@umed.lodz.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostaną przesłane w terminie określonym w planie rekrutacji, a oryginały dokumentów zostaną dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów nie później niż w terminie 4 dni po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wysłania e-maila zawierającego skany dokumentów.

Kandydat składa komplet dokumentów w podpisanej białej tekturowej teczce w terminie od 01 do 20 lipca 2022 r. po wcześniejszym umówieniu spotkania w Centrum Obsługi Doktorantów
wysyłając mail na adres: cod@umed.lodz.pl w temacie wpisując imię i nazwisko – rekrutacja MSD – rezerwacja wizyty Dokumenty złożone po w/w terminie nie biorą udziału w rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej pod adresem:
http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/
e-mail: cod@umed.lodz.pl
Centrum Obsługi Doktorantów
z siedzibą przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237.
(Obsługa klienta prowadzona jest w godzinach od pn. do śr. 9,00-15,00 i w piątki 9,00-15,00)

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Podziel się
Opublikowano: 4 lipca 2022