Ogłoszenie konkursu w sprawie stypendiów Nawa Ster

Kierownik projektu pt. „Internationalisation Empowerment of Doctoral School at Medical University of Łódź (InterEmpowereD) prof. Anna Woźniacka ogłasza konkurs na stypendia finansowane ze środków Nawa Ster w ramach Zadania 2 „Payment of NAWA scholarships for the best foreign and Polish doctoral students implementing doctoral projects in international cooperation and aiming to obtain a joint degree or double degree”.

Warunki przyznania stypendium

1) Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia następujące wymagania:

 1. realizuje kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej;
 2. złożył, zgodny z regulaminem, indywidualny plan badawczy do Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej;
 3. terminowo realizuje harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, określony w indywidualnym planie badawczym;
 4. nie otrzymuje stypendium finansowanego w ramach innych projektów NAWA, wspierających umiędzynarodowienie szkół doktorskich;
 5. przygotowuje rozprawę doktorską w języku angielskim;
 6. współpracuje z promotorem zatrudnionym w zagranicznej jednostce naukowej;
 7. realizuje projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierza do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree lub double degree) — na podstawie porozumienia potwierdzającego podjęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a zagraniczną jednostką naukową.

2) Wymagań określonych w pkt 1 ppkt 6 i 7 nie stosuje się do doktorantów zagranicznych.

Tryb przyznawania stypendium

 1. Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu.
 2. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci kształcący się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium kandydat zobowiązany jest złożyć w Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do dnia 29.08.2022r. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu wraz z dodatkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie 14 dni po upływie terminu składania wniosków, tj. do dnia 12.09.2022r.
 6. Wnioski podlegają ocenie dokonywanej przez Komisję ds. Programu STER.
 7. Członkowie Komisji nie oceniają wniosków kandydatów, których są promotorami.
 8. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.
 9. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków Komisja sporządza listę rankingową kandydatów i przyznaje stypendium kandydatom, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Decyzje Komisji są ostateczne.
 10. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Kryteria oceny

Komisja dokonuje oceny osiągnięć naukowych kandydatów uzyskanych w czasie od rozpoczęcia kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej do dnia złożenia wniosku o przyznanie
stypendium.
Premiowane są następujące aktywności:

1) Dorobek naukowy kandydata związany z rozprawą doktorską łącznie nie więcej niż 30 pkt)
obejmuje:

 1. artykuły naukowe, wskazane w sprawozdaniach rocznych doktoranta, opublikowane lub
  przyjęte do druku w:

  • czasopismach naukowych posiadających wskaźnik wpływu Impact Factor -IF (baza JCR), w których doktorant jest pierwszym autorem — 3 pkt, współautorem — 2 pkt,
  • recenzowanych czasopismach naukowym, ujętych w aktualnym wykazie ogłoszonym komunikatem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w których doktorant jest pierwszym autorem – 2 pkt, współautorem — 1 pkt (nie więcej niż 3 publikacje).
 2. czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych (nie
  więcej niż 4):

  • za prezentację ustną — 2 pkt,
  • za prezentację przygotowaną w formie plakatu — 1 pkt,
 3. zagraniczne staże naukowe, trwające co najmniej 2 miesiące —2 pkt,
 4. wynalazki zgłoszone przez Uniwersytet do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  (na podstawie informacji o zgłoszeniu wynalazku, zawierającej numer zgłoszenia nadany
  przez Urząd Patentowy RP) —3 pkt,
 5. otrzymane nagrody za prace, związane z tematyką rozprawy doktorskiej — 1 pkt.

2) Międzynarodowy aspekt projektu pracy doktorskiej związany ze współpracą:

 1. promotora zatrudnionego w zagranicznej jednostce naukowej, wyznaczonego przez Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej —10 pkt,
 2. promotora pomocniczego zatrudnionego w zagranicznej jednostce naukowej, wyznaczonego przez Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej — 5 pkt,
 3. z zagraniczną jednostką naukową – 10 pkt,
 4. międzynarodową, prowadzącą do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree lub double degree), na podstawie porozumienia potwierdzającego podjęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a zagraniczną jednostką naukową — 40 pkt.

Podziel się
Opublikowano: 28 lipca 2022