Ogłoszenie konkursu w sprawie dofinansowania zagranicznych wyjazdów naukowych Nawa Ster

Kierownik projektu pt. „Internationalisation Empowerment of Doctoral School at Medical University of Łódź (InterEmpowereD) prof. Anna Woźniacka ogłasza konkurs na dofinansowanie
zagranicznych wyjazdów naukowych, trwających od 1 do 10 miesięcy, ze środków Nawa Ster w ramach Zadania 3 „Support of foreign mobility for the best doctoral students from Poland and
abroad, receiving education at the doctoral school”.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdu

Dofinansowanie wyjazdu może być przyznane doktorantowi, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. realizuje kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej;
 2. planuje wyjazd w ramach współpracy naukowej z zagraniczną instytucją naukową;
 3. współpracuje z promotorem zatrudnionym w zagranicznej jednostce naukowej, wyznaczonym przez Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej;
 4. realizuje projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierza do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree lub double degree) — na podstawie porozumienia potwierdzającego podjęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a zagraniczną jednostką naukową

Tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wyjazdu doktorant zobowiązany jest złożyć w Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, tj. do dnia 29-08-2022r. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do wniosku doktorant załącza:
  1. szczegółowy plan wyjazdu, określający cel i program badań oraz oczekiwane korzyści dla doktoranta i Uniwersytetu. Wzór planu wyjazdu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
  2. Curriculum Vitae promotora zatrudnionego w zagranicznej jednostce naukowej oraz jego zgodę na objęcie doktoranta opieką naukową (druk porozumienia i wyznaczenia promotora),
  3. opis osiągnięć naukowych doktoranta,
  4. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu wraz z dodatkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych — wzory dokumentów dostępne Są na stronie internetowej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie 14 dni po upływie terminu składania Wniosków, tj. do dnia 12-09-2022r.
 4. Wnioski podlegają ocenie dokonywanej przez Komisję ds. Programu STER.
 5. Członkowie Komisji nie oceniają wniosków doktorantów, których są promotorami.
 6. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków Komisja przygotowuje listę rankingową doktorantów i przyznaje dofinansowanie wyjazdu doktorantom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, w ramach puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku akademickim. Decyzje Komisji są ostateczne.
 8. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Kryteria oceny:

I. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie wyjazdu, analizując:

 1. szczegółowy plan wyjazdu oraz rangę jednostki przyjmującej (miejsce uczelni w aktualnym Rankingu Szanghajskim);
 2. osiągnięcia naukowe doktoranta uzyskane we współpracy międzynarodowej, w tym udział w projektach międzynarodowych.

II. Premiowane są następujące aktywności:

 1. osiągnięcia naukowe kandydatów za okres od rozpoczęcia kształcenia w Międzynarodowej
  Szkole Doktorskiej do dnia złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania wyjazdu:

  1. artykuły naukowe, wskazane w sprawozdaniach rocznych doktoranta, opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach naukowym posiadających wskaźnik wpływu Impact Factor, w których doktorant jest pierwszym autorem — 5 pkt, współautorem — 3 pkt,
  2. dotychczasowe wyjazdy związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, trwające dłużej niż 14 dni (kraj, miasto, długość pobytu, cel wyjazdu) — 4 pkt,
  3. czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych:
   – za prezentację ustną — 2 pkt (nie więcej niż 3 referaty),
   – za prezentację przygotowaną w formie plakatu — 1 pkt (nie więcej niż 2 plakaty),
  4. udział w międzynarodowych projektach badawczych — 5 pkt (za każdy projekt).
 2. Szczegółowy plan wyjazdu (ocenie podlega cel i program badań, oczekiwane korzyści dla doktoranta i Uniwersytetu, ranga jednostki przyjmującej tj. miejsce uczelni w aktualnym Rankingu Szanghajskim) — do 20 pkt.

Podziel się
Opublikowano: 28 lipca 2022