Programy i konkursy

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przewiduje dla uczestników studiów doktoranckich szeroki wachlarz wsparcia finansowego, na badania podstawowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego, jak również na staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, kierując je bezpośrednio do tej grupy odbiorców – np. jako kierowników projektów, bądź jako członków zespołów badawczych, w następujących typach konkursów:

OPUS – konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od etapu ich kariery naukowej. Nie ma w nim limitu finansowania dla jednego projektu badawczego. Otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Od roku 2011 złożone zostały 463 wnioski – zawarto 81 umów.

 

PRELUDIUM – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Złożono 322 wnioski – zawarto 65 umów.

 

HARMONIA – dla projektów badawczych planowanych w ramach współpracy międzynarodowej. Współpraca ta mogła polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
10. edycja konkursu była zarazem ostatnią, ponieważ podjęto decyzję o scaleniu go z konkursem OPUS, który został uzupełniony o perspektywę międzynarodową.

Złożono 3 wnioski – zawarto 7 umów.

 

ETIUDA na stypendia doktorskie – konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Złożono 21 wniosków – podpisano 9 umów.

 

SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Do konkursu dopuszczane są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów (uczestników szkoły doktorskiej).

 

PRELUDIUM BIS – skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs  wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje również wsparcie finansowe w formie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, a maksymalna wysokość stypendium w edycji z 2019 roku nie mogła przekroczyć 5390 zł miesięcznie. Uniwersytet Medyczny może pochwalić się 12 wybitnymi młodymi naukowcami otrzymującymi stypendium MNiSW  (od 2011 roku).

Doktoranci mogą także liczyć na wsparcie i możliwość udziału w ciekawych projektach w ramach programów Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, takich jak STRATEGMED czy LIDER oraz interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich. W ramach naszej uczelni realizowanych jest 9 Strategmedów PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – o wartości ponad 22,5 mln zł.

LIDER – Program ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. Głównym celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace naukowe. W ramach Uniwersytetu zrealizowano jest jeden projekt w ramach tego programu, o wartości ponad 1 mln zł.

Wsparcie dla młodych naukowców w zakresie finansowania, jak i rozwoju oferuje w swoich programach Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

W ramach UM w Łodzi realizowane są projekty w ramach programu TEAM, którego założeniem było zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program był adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych czyli studentów, doktorantów lub młodych doktorów. Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób, a projekty trwają od 2 do 4 lat. Finansowaniu podlegają: imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (od 1000 – 5000 zł) oraz  grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu, jednak nie większy niż 35 000 zł rocznie dla jednego doktoranta oraz 80 000 zł dla jednego uczestnika stażu podoktorskiego.

Niestety Fundacja nie przewiduje nowych naborów konkursowych w tym programie ale na stronie https://www.fnp.org.pl/oferta_pracy/ dostępne są oferty pracy i stypendiów dla młodych naukowców, w projektach laureatów konkursów TEAM. Aktualnie w ramach uczelni realizowane sa 4 z 5 (1 zakończony) badawczych projektów w ramach programu TEAM. Wartość wszystkich to ponad 36 mln zł.

 

Doktoranci Uniwersytetu Medycznego korzystają także z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Obecnie 3 osoby korzystają ze stypendium (w wysokości 82 000 na 6 m-cy) przewidzianego w programie im. Walczaka. To wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana do naukowców z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych. Umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa daje możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansę na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym dla uczestników Programu. Program skierowany jest do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy:

  • prowadzą badania w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych,
  • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
  • są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami,
  •  posługują się biegle językiem angielskim.

Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

 

Dla doktorantów dedykowane są również:

Program im. Iwanowskiej, którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. O udział w programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi różnych krajów poprzez finansowanie mobilności akademickiej:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych Freemover;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

 

Podziel się