Nauki o zdrowiu

Dyscyplina nauk o zdrowiu oferuje studentom Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zróżnicowany wachlarz zagadnień badawczych. Tematyka prac doktorskich jest wielokierunkowa, obejmując treści szeroko rozumianego zdrowia publicznego, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa, z elementami opieki senioralnej i ratownictwa medycznego. Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje badania z zakresu wybranych nauk podstawowych, epidemiologii, prewencji chorób cywilizacyjnych, zarządzania i marketingu w opiece zdrowotnej, właściwości biochemicznych produktów żywnościowych, medycyny stylu życia, wpływu wysiłku fizycznego, sposobu żywienia, nałogów na różne aspekty zdrowotne.

Absolwenci kierunku fizjoterapia mają szansę uzyskać eksperckie kompetencje w zakresie oceny profilu funkcjonowania pacjenta oraz podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych metod oceny fizjoterapeutycznej. Pododdział Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ oferuje doktorantom nowoczesny, dynamicznie rozwijający się warsztat działalności naukowej. Efektem prowadzonych badań jest wyselekcjonowanie zagadnień szczególnie istotnych dla organizacji systemu opieki nad pacjentami w różnych przedziałach wiekowych, a następnie opracowanie wytycznych dla kształcenia oraz pracy personelu pielęgniarskiego i położniczego.

Niezwykle cennymi i aktualnymi elementami badań naukowych są analizy prowadzone wśród seniorów, umożliwiające poznanie specyficznych mechanizmów starzenia się organizmu i opracowanie skuteczniejszych programów interwencyjnych zmierzających do tzw. „pomyślnego starzenia się”.

Wszechstronny program kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej UM w Łodzi umożliwia swoim słuchaczom lepsze poznanie medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) oraz poszerzenie warsztatu metodologicznego. Doktoranci mają szanse pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie właściwego projektowania badań, pozyskiwania dowodów naukowych, doboru testów statystycznych, weryfikacji skuteczności dobranych metod i prezentacji uzyskanych wyników. Poprzez angażowanie się w działalność dydaktyczną, doktoranci mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy nauczyciela akademickiego oraz przyswojenia sobie nowoczesnych technik komunikacji multimedialnej.

Rada Nauk o Zdrowiu – http://naukiozdrowiu.umed.lodz.pl/rada-wydzialu/

Podziel się