Nauki medyczne

Tematyka rozpraw doktorskich realizowanych w dyscyplinie Nauki Medyczne obejmuje wielokierunkowe zagadnienia związane z medycyną i stomatologią uwzględniające między innymi badania zaburzeń/aberracji molekularnych leżących u podstaw różnych chorób, w tym ich znaczenie prognostyczne i predykcyjne oraz potencjalne znaczenie terapeutyczne dla tzw. terapii celowanych, a także porównywanie procesów metabolicznych w komórkach i tkankach prawidłowych oraz zmienionych chorobowo. Prowadzone są również badania przedkliniczne nad oddziaływaniem nowych substancji leczniczych na komórki (in vitro) oraz organizmy zwierzęce (in vivo) w celu wstępnej oceny bezpieczeństwa i efektywności potencjalnego leku przed zastosowaniem go po raz pierwszy u ludzi. Wykonuje się również badania nad właściwościami mechanicznymi i biologicznymi materiałów stosowanych w stomatologii i ortopedii. Ponadto, realizowane są badania z zakresu szeroko rozumianej biostatystyki medycznej z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych a także anatomii, biologii, fizjologii, biochemii i biologii molekularnej.

W trakcie kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej studenci systematycznie pogłębiają swoją wiedzę z zakresy nauk medycznych oraz zdobywają umiejętności nauczyciela akademickiego.

Absolwenci Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki medyczne posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na poziomie zaawansowanym dotyczącą planowania i prowadzenia badań naukowych, w tym prac eksperymentalnych, potrafią formułować hipotezy badawcze, analizować wyniki badań, oraz właściwie formułować wnioski. Znają podstawowe techniki badawcze (m.in. techniki biologii molekularnej, cytometrii przepływowej) oraz potrafią je umiejętnie wykorzystywać.  Posiadają umiejętność korzystania z literatury światowej, statystycznego opracowania wyników, współpracy w grupach badawczych realizujących projekty naukowe oraz przygotowywania publikacji.

Rada Nauk Medycznych – http://lekarski.umed.lodz.pl/rada-nauk-medycznych/

Podziel się