Nasza oferta

Skoro uniwersytet służy nauce i skoro ma sens przez to, że należy do szerzej pojętego życia umysłowego, to owo życie umysłowe jest właściwym motorem uniwersytetu
(Karl Jaspers, Idea Uniwersytetu, 1946)

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

Szkoła doktorska to krok nie tylko do rozpoczęcia przygody z nauką, ale – przede wszystkim –  krok do aktywnego włączenia się w życie intelektualne uniwersytetu i współtworzenia jego idei.

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otwiera swoje podwoje dla wszystkich kandydatów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, którzy pozytywnie przejdą procedury kwalifikacyjne.

Znosimy barierę językową i zapraszamy do studiowania w Łodzi kandydatów z całego świata, zapewniając atrakcyjne warunki rozwoju, a dzięki Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”, tzw. Ustawie 2.0, także niezbędne wsparcie finansowe.

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to nowoczesny program edukacyjny, przygotowany przez naszą kadrę akademicką we współpracy
z partnerami z zagranicznych uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz Samorządem Doktoranckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stworzyliśmy go z myślą o dobrym przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w życiu akademickim oraz wymianie międzynarodowej. Program może być w znacznym stopniu zindywidualizowany, ponieważ oferuje szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych, również z oferty innych szkół np. EIT Health (PhD Aging School).

Mam nadzieję, że nasi doktoranci zrealizują tutaj swoje pasje naukowe i plany życiowe, a uzyskanie stopnia doktora otworzy im drogę do kariery zawodowej tam, gdzie wiedza, kompetencje i solidny warsztat badawczy są niezbędne.

Zapraszam do studiowania w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej Uczelni.

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu

MSD

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi kształcenie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu.

Rekrutujemy kandydatów w trybie otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym – o przyjęcie mogą ubiegać się osoby z całego świata. W ramach procesu rekrutacji obowiązkowe jest zaprezentowanie przez kandydata koncepcji doktoratu, zaś ocenie podlegają: cel, metodologia badań oraz możliwość jego zrealizowania.

Główne cele kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej to: przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze dydaktycznym, badawczym oraz badawczo-rozwojowym, także w środowisku międzynarodowym; zdobycie przez doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego, identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, planowania i realizacji badań naukowych, opracowywania ich wyników w formie patentów, publikacji lub prezentacji podczas zjazdów naukowych, uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i samodzielności naukowej, przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego oraz podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i odpowiedzialności, zgodnie z Europejską Kartą Naukowca, jak również do uczestniczenia w wymianie doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym. Cały okres kształcenia trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. 

Kandydatom oferujemy

Dyscypliny wiodące
Międzynarodowa Szkoła Doktorska prowadzi studia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne zgodnie z dziedziną i dyscypliną, w której Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
Doktoraty wdrożeniowe
Doktorat wdrożeniowy to zupełnie nowe podejście do kształcenia na poziomie studiów doktoranckich. Zakłada jednoczesną pracę doktoranta w przedsiębiorstwie i odpowiedniej jednostce naukowej (uczelnia, instytut badawczy) pod nadzorem dwóch opiekunów merytorycznych - z ramienia przedsiębiorcy i jednostki naukowej.
EIT Health Ageing PhD School
EIT Health Aging PhD School (Aging@EITHealth) to ogólnoeuropejski program doktorancki zrzeszający partnerów akademickich i pozaakademickich EIT Health w celu przeszkolenia nowej generacji doktorantów w dziedzinie biologii komórki, biomedycyny, neurobiologii, epidemiologii i gerontologii, z solidne kompetencje w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.
Programy i konkursy
Narodowe Centrum Nauki (NCN) przewiduje dla uczestników studiów doktoranckich szeroki wachlarz wsparcia finansowego, na badania podstawowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego, jak również na staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, kierując je bezpośrednio do tej grupy odbiorców – np. jako kierowników projektów, bądź jako członków zespołów badawczych