Komunikat

Szanowni Doktoranci,

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie Uchwały  nr 311/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Doktorant w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia opracowuje w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami Indywidualny plan badawczy (IPB) i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie do 30-09-2020r.

Wzór indywidualnego planu badawczego określa załącznik nr 1 do Regulaminu ( dokument do pobrania w zakładce dla doktorantów – druki do pobrania – IPB)

Indywidualny plan badawczy określa w szczególności:
1) temat i założenia projektu badawczego;
2) imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy promotora oraz zakres jego zadań albo imiona i nazwiska, stopnie lub tytuły naukowe promotorów wraz z zakresem ich zadań;
3) harmonogram badań;
4) harmonogram przygotowania i termin złożenia rozprawy doktorskiej;
5) zasady współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami, w tym liczbę godzin konsultacji udzielanych przez promotora lub promotorów;
6) sposób finansowania badań oraz prezentacji ich wyników, w tym w formie artykułów naukowych lub komunikatów zjazdowych;
7) udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i stażach;
8) wykaz udostępnianej doktorantowi infrastruktury badawczej Uniwersytetu, wraz z zasadami dostępu do tej infrastruktury.

Realizacja indywidualnego planu badawczego, w tym harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej, podlega ocenie śródokresowej przeprowadzanej przez komisję ewaluacyjną powołaną przez dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Ocena śródokresowa przeprowadzana jest na podstawie raportu z realizacji indywidualnego planu badawczego, przygotowanego przez doktoranta w języku polskim i języku angielskim, zaopiniowanego przez promotora lub promotorów. Raport z realizacji indywidualnego planu badawczego doktorant składa do komisji ewaluacyjnej – w formie papierowej i elektronicznej, za pośrednictwem dyrektora Szkoły Doktorskiej – co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny.

 

Podziel się
Opublikowano: 15 października 2019