Stypendia doktoranckie oraz finansowanie

Finansowanie kształcenia

Tryb stacjonarny: kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MNiSW

Stypendia doktoranckie

Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresowa) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.

Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:

przed oceną śródokresową: 2 104,65 zł netto
po ocenie śródokresowej: 3 242,29 zł netto

Podziel się