REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej :

  • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
  • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

w dyscyplinach naukowych:

  • nauki farmaceutyczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki o zdrowiu;

Wykaz miejsc przyznanych jednostkom organizacyjnym w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 zamieszczony jest pod linkiem: wykaz miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale Uchwała nr 360/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 i jest prowadzone zgodnie z planem rekrutacji ustalonym przez Rektora w drodze Zarządzenia nr 43/2020 z  dnia 18 maja 2020 r. w sprawie planu rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021.

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w planie rekrutacji.

O przyjęcie do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej ubiegać się może absolwent odpowiednego kierunku studiów wyższych, który:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • uzyskał zgodę proponowanego promotora na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
  • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.

Kandydat jest zobowiązany złożyć do komisji rekrutacyjnej – za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie określonym w planie rekrutacji – następujące dokumenty:

1) podanie do Rektora (za pośrednictwem dyrektora Szkoły Doktorskiej) o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierające w szczególności: dane kandydata, temat projektu badawczego, podpis proponowanego promotora, potwierdzający wyrażenie zgody na opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, informacje na temat wykształcenia oraz osiągnięć naukowych kandydata; wzór podania określają: dla kandydatów będących obywatelami polskimi – załącznik nr 2, dla cudzoziemców – załącznik nr 3;

2) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;

3) zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;

4) opis projektu badawczego, o którym mowa w § 7 ust. 3, o objętości do 3 stron formatu A4, zaopiniowany przez kierownika katedry, w której alokowana jest jednostka organizacyjna zatrudniająca proponowanego promotora; w przypadku gdy jednostka organizacyjna alokowana jest poza strukturą katedry lub katedra nie posiada kierownika albo proponowanym promotorem jest kierownik katedry, projekt badawczy opiniuje dziekan wydziału, na którym alokowana jest ta jednostka;

5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe za ostatnie pięć lat, w szczególności: kopie publikacji naukowych, komunikatów zjazdowych, dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa naukowego lub innych towarzystw naukowych, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;

6) zaświadczenia o: udziale w programach wymiany studentów, odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów, ukończonych studiach podyplomowych, ukończonej lub trwającej specjalizacji (jeśli kandydat takie zaświadczenia posiada)

7) certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego, innego niż język będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego – jeśli kandydat taki certyfikat posiada;

8) dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;

9) w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) – kopię tego orzeczenia.

10) Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z przepisami ustawy – posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:

dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille, zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym (o ile są wymagane w przepisach.)

11) Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

12) W przypadku cudzoziemców dopuszcza się przesłanie skanów dokumentów, wymaganych w postepowaniu rekrutacyjnym wraz z ich tłumaczeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostaną przesłane w terminie określonym w planie rekrutacji, a co najmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego oryginały dokumentów zostaną dostarczone do Centrum Obsługi Doktorantów. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wysłania e-maila zawierającego skany wszystkich wymaganych dokumentów wraz z ich tłumaczeniem.

Kandydat składa komplet dokumentów w podpisanej białej tekturowej teczce  w terminie od 01 do 23 lipca 2020 r. po wcześniejszym umówieniu spotkania  w Centrum Obsługi Doktorantów wysyłając mail na adres cod@umed.lodz.pl w temacie wpisując imię i nazwisko – rekrutacja  MSD – rezerwacja wizyty

Kandydaci obsługiwani są indywidualnie, z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu nr 48/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dokumenty złożone po w/w terminie nie biorą udziału w rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej pod adresem http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/
e-mail : cod@umed.lodz.pl
Centrum Obsługi Doktorantów
z siedzibą przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237
(obsługa klienta prowadzona jest w godzinach od pn. do śr. 9,00-15,00 i w piątki 9,00-15,00)                                                                                         

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med.  Radzisław Kordek

Do pobrania:
Zarządzenie – 2020/064

Podziel się
Opublikowano: 1 lipca 2020