Konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 16 marca br. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS 19, i PRELUDIUM 19.

  • OPUS 19dokumentacja konkursowa na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  • PRELUDIUM 19dokumentacja konkursowa na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wysokość kosztów pośrednich w obu konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r.o godz. 16.00, natomiast w dniu 5 czerwca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl. Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.

Komplet dokumentów jaki należy złożyć w Centrum Wsparcia Nauki za pośrednictwem poczty elektronicznej:
1. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu, podpisane odręcznie (skan) lub podpisem elektronicznym w standardzie PadES
2. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Podmiotu – puste
3. Wniosek – pdf pobrany z OSF
4. Akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego, np. skan 1-ej strony podpisany przez Przełożonego. W przypadku Konkursu Preludium, jeśli załączone będzie oświadczenie Opiekuna Naukowego, podpis przełożonego nie jest już wymagany. W przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty możliwe są do pobrania po zablokowaniu wniosku do edycji z zakładki Elektroniczna Wysyłka Wniosku. Więcej informacji udzielą Państwu: edyta.czerwinska@umed.lodz.pl katarzyna.sufleta@umed.lodz.pl magdalena.orlowska@umed.lodz.pl Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura Centrum Wsparcia Nauki

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 22 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2021-22

Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny.

Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 to program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych.

Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

Szanowni Państwo,

informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4. Nabór wniosków w NCN, w systemie OSF będzie prowadzony do 16.03.2020r. do godziny 16.00, natomiast w dniu 9 marca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

SONATINA 4 – dokumentacja konkursowa https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

ETIUDA 8 – dokumentacja konkursowa https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

Przed przystąpieniem do pisania wniosków prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

Dokładna Procedura składania wniosków znajduje się tutaj

Pobranie, podpisanie i dołączenia do wniosku potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie
Po kliknięciu zakładki Wysyłka elektroniczna pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek nie został jeszcze oznaczony jako „Wysłany" i nie jest dostępny dla pracowników NCN. Na tym etapie redaktor wniosku może go jeszcze odblokować, klikając przycisk Powrót do edycji i nanieść w nim ewentualne korekty.
W sekcji tej należy pobrać:
– potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika (PI)
– potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu/osobę upoważnioną.
Potwierdzenia należy podpisać i dołączyć do wniosku.
Potwierdzenia złożenia wniosku można podpisać na dwa sposoby: odręcznie albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Podpis kwalifikowany powinien zawierać ważny certyfikat kwalifikowany i rozszerzenie w formacie PAdES
W przypadku gdy potwierdzenie jest podpisane odręcznie do wniosku należy dołączyć jego skan w miejscu: Dodaj skan potwierdzenia. Oryginał należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. W przypadku gdy potwierdzenie jest podpisane elektronicznie należy dołączyć je w miejscu: Dodaj potwierdzenie podpisane elektronicznie.

Do Centrum Wsparcia Nauki wysyłają Państwo mailem ww. dokumenty (swoje potwierdzenie – skan lub podpisane elektronicznie oraz niepodpisane potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu), wniosek w wersji elektronicznej oraz potwierdzenie akceptacji wniosku przez bezpośredniego przełożonego a w przypadku wniosków Etiuda – opiekuna naukowego. To ostatnie może mieć formę skanu pierwszej strony wniosku z akceptacją lub odrębnego pisma.

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku znajdują się tutaj

UWAGA: Jako kierownika jednostki proszę wskazać we wniosku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka.

Osobami umocowanymi do podpisywania wniosków są:

  • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Lucyna Woźniak
  • Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych prof. Andrzej Głąbiński.

Informacji w sprawie konkursów krajowych udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Nauki:

Katarzyna Sufleta
Magdalena Orłowska
Edyta Czerwińska
(42) 272 54 43/45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN: ; http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Z poważaniem
Centrum Wsparcia Nauki

 
 
 
NCN – Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.
 
Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą NCN na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
 
 
Podziel się